Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

En undersökning 100 m väster om Falsterbohus har renderat ovanligt rikligt med fynd. Hitintills har Ca 157 kvm schakt har tagits upp med grävmaskin. Under ett kraftigt flysandslager framkom ett kulturlager med mycket medeltida keramik. Ca 0,5 m av kulturlagren har schaktats bort. I samband med schaktningen har en skiktvis metalldetektoravsökning genomförts där utslag för järn mestadels har ignorerats. Det förekommer väldigt mycket spik och nitar. Metallfynden har framkommit inom ett område i södra delen som utgör ungefär 2/3 av hela schaktet. Inom den norra tredjedelen påträffades enbart ett par fynd. I det område där metallfynden framkom förekom även rester av hus i form av bränd lera, fragmentariska lergolv, enstaka grundstenar, tegelskrot och bitar av taktegel. Det har även framkommit mycket keramik. I den övre delen av kulturlagret dominerade yngre rödgods, en del stengods och enstaka bitar yngre svartgods. Längre ned i kulturlagret upphör yngre rödgods och fynden domineras av yngre svartgods och stengods (Siegburg). Endast en skärva äldre rödgods har framkommit. Det stora och unika fyndmaterialet utgörs av metallfynd. Sammanlagt 37 mynt, 1 pincett, 1 sigillstamp, 2 fingerborgar, 8 ringar, 12 söljor, 1 armborstbult, 4 klädesplomber av bly, 1 bjällra? samt mycket annat såsom kopparbleck, koppartenar, blyklumpar, hasp? av järn. De flesta mynten är kraftigt oxiderade och går inte att bestämma utan rengöring av konservator. Några av dem var dock i bra skick och har kunnat bestämmas till Erik av Pommerns tid som regent, två mynt från Stralsund och ett mynt från Rostock. Det sistnämnda fyndet är intressant då undersökningsområdet troligen ligger inom Rostocks fit.

Falsterbo

.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi