Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

En undersökning 100 m väster om Falsterbohus har renderat ovanligt rikligt med fynd. Hitintills har Ca 159 kvm schakt har tagits upp med grävmaskin. Under ett kraftigt flysandslager framkom ett kulturlager med mycket medeltida keramik. I samband med schaktningen har en skiktvis metalldetektoravsökning genomförts där utslag för järn mestadels har ignorerats. Det förekommer väldigt mycket spik och nitar. Metallfynden har huvudsakligen framkommit inom ett område i södra delen som utgör ungefär 2/3 av hela schaktet. I det område där metallfynden framkom förekom även rester av hus i form av bränd lera, fragmentariska lergolv, enstaka grundstenar, tegelskrot och bitar av taktegel. Det har även framkommit mycket keramik. I den övre delen av kulturlagret dominerade yngre rödgods, en del stengods och enstaka bitar yngre svartgods. Längre ned i kulturlagret upphör yngre rödgods och fynden domineras av yngre svartgods och stengods från Siegburg. Den dominerande fyndkategorin utgörs av 142 silvermynt. Några av dem tror jag mig kunna bestämma till vara från Stralsund, Rostock, England och naturligtvis Danmark. De flesta är dock kraftigt korroderade. Förutom mynt har det bland annat framkommit 27 söljor, 13 fingerringar (en med infattning för en sten), 20 beslag, 7 klädesplomber, 5 vikter varav en osäker, 5 skattemärken, 3 nycklar, 2 syborgar, 2 knivar (en med bevarat handtag), 2 bjällror, 1 sigillstamp, 1 pincett, 1 sax, 1 hammare, 1 armborstbult, 6 små fragment av bronsgrytor och 3 bitar av stångjärn. Förutom metallfynd har det framkommit hantverksrester efter tillverkning av benpärlor, troligen till radband. Sammansättningen av fynden liknar dem som Otto Rydbeck grävde fram åren 1907–09 vid Skanörs borgruin.

Falsterbo

.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi